Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Selas V. (2001) Breeding density and brood size of Common Buzzard Buteo buteo in relation to snow cover in spring. ARDEA 89 (3): 471-479
In een studiegebied van 500 km2 in Zuid-Noorwegen (100-400 m boven zeeniveau en 5-25 km uit de kust) werden in 1985-97 broeddichtheid en jongenaanwas van Buizerds Buteo buteo bestudeerd in relatie tot aanwezigheid en dikte van het sneeuwdek in het voorjaar. Buizerds zijn in deze streek trekvogels en voeden zich overwegend met Aardmuizen Microtus agrestis. Deze prooisoort is moeilijker te vangen indien er veel en lang sneeuw ligt. De verwachting was dan ook dat Buizerds een hogere broeddichtheid zouden hebben op lagere hoogtes (waar minder sneeuw ligt, die bovendien eerder wegsmelt). Het broedsucces zou het hoogst moeten zijn in jaren waarin een muizenpiek zou samenvallen met weinig sneeuw in de eilegfase. De dichtheid nam inderdaad sterk af op 15 km afstand uit de kust, waar de hoogte abrupt van 160 naar 200 m stijgt, en wel van c. 30 paren/100 km2 naar 15 paren/100 km2 Voor alle paren gold dat de jongenproductie sterk onder invloed stond van de muizendichtheid, met 2,06 jongen paar-1 in piekjaren en 1,67 jongen paar-1 in jaren met weinig muizen. Het gemiddelde jongental per nest was significant hoger in nesten beneden de 200 m grens. Een negatieve correlatie, zij het niet significant, werd gevonden tussen jongenproductie en diepte van het sneeuwdek in april en de hoeveelheid neerslag in mei-juni. Broedsels met drie jongen werden vooral gevonden wanneer een muizenpiek samenviel met een gering sneeuwdek in het voorjaar en weinig neerslag in mei-juni. Deze gegevens wijzen erop dat de muizendichtheid de belangrijkste beperkende factor is in de jongenproductie, maar dat sneeuw (voorjaar) en neerslag (vroege zomer) eveneens van invloed zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]