Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Moritzi M., Maumary L., Schmid D., Steiner I., Vallotton L., Spaar R. & Biber O. (2001) Time budget, habitat use and breeding success of White Storks Ciconia ciconia under variable foraging conditions during the breeding season in Switzerland. ARDEA 89 (3): 457-470
In 1950 stierf de Ooievaar Ciconia ciconia in Zwitserland als broedvogel uit. Vanaf het midden van de jaren zestig werden pogingen ondernomen om deze soort te herintroduceren. In dit artikel worden de gegevens over tijdsbudget, biotoopgebruik en broedsucces van 28 broedparen op vijfplaatsen in 1994 besproken. Op twee plaatsen werden tijdens het broedseizoen Ooievaars bijgevoerd, op de drie andere plaatsen niet. Gedurende de eerste 20 dagen na het uitkomen van de jongen was er steeds ten minste een van de ouders op het nest aanwezig. Daarna werden de kuikens steeds meer alleen gelaten; de niet-bijgevoerde paren waren vaker afwezig dan de bijgevoerde paren. Ook kregen de jongen van niet-bijgevoerde paren minder voedsel dan de jongen van bijgevoerde paren. Als ze niet bij het nest waren, spendeerden niet-bijgevoerde ouders een groter deel van de tijd aan foerageren dan wel-bijgevoerde ouders, en de afstand van het nest waarop vogels voedsel zochten was ook het grootst bij niet-bijgevoerde paren. In 1994 werden er in Zwitserland maar weinig ooievaars vliegvlug (gemiddeld 1,2 jongen vergeleken met een gemiddeld broedsucces van 1,7 jongen per paar in 1965-98). Dit was vooral het gevolg van het slechte weer; het broedsucces verschilde niet tussen bijgevoerde en niet-bijgevoerde paren. Er waren geen verschillen tussen de grootte en het gewicht van kuikens uit beide groepen. Aangezien er zelfs in jaren met een gemiddeld hoog broedsucces (1992, 1993) geen verschillen bestaan tussen wei en niet-bijgevoerde paren, levert bijvoeren geen verhoogd broedsucces op. Dat is jammer want het is niet zeker of de gemiddelde productie van 1,7 uitgevlogen jongen per paar per jaar voldoende is om de Ooievaarsstand in Zwitserland op peil te houden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]