Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Matthysen E. (1987) Territory establishment of juvenile Nuthatches after fledging. ARDEA 75 (1): 53-57
Boomklevers leven jaarrond gepaard in territoria. Juvenielen vestigen zich kort na het uitvliegen in territoria in onbezette gebieden. Dit artikel beschrijft het vestigen van juvenielen in een studiegebied van 38 ha in de zomer van 1985. In dit gebied vlogen tussen30 mei en 12 juni 11 broedsels uit. Op 8 juni werden reeds de eerste gevestigde juvenielen waargenomen. Op het eind van juni was het gebied vrijwel volledig opgedeeld in territoria van adulte en juveniele paren. Dit zeer vroege vestigen wordt verklaard door competitie tussen de juvenielen voor territoria, die wellicht varidren in kwaliteit. Succesvolle vestiging van juvenielen is waarschijnlijk sterk afhankelijk van de uitvliegdatum, hetgeen resulteert in een selectieve druk op vroeg broeden bij de adulten. De Boomklever heeft een zeer synchroon broedseizoen, en tweede broedsels of vervolglegsels zijn zeer zeldzaam. De factoren die de legdatum kunnen bennvloeden worden kort besproken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]