Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Chernetsov N. & Titov N. (2001) Movement patterns of European Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warblers A. schoenobaenus before and during autumn migration. ARDEA 89 (3): 509-515
Kleine Karekieten Acrocephalus scirpaceus en Rietzangers Acrocephalus schoenobaenus werden in het najaar van 1994-96 gevangen met mistnetten in een moerasgebied bij Rybachy in Rusland. Elk mistnet had een eigen nummer en bij elke vangst werd het mistnetnummer genoteerd. Dat maakte het mogelijk om de afstand tussen twee opeenvolgende vangsten van een zelfde individu te berekenen. Uitgaande van de vaste locaties van de netten en rekening houdend met het feit dat de Rietzangers en Kleine Karekieten vooral gevangen werden in de netten in het rietland, kon een verdeling van vangafstanden worden berekend indien de individuen zich volkomen toevallig door het terrein zouden verplaatsen. Deze modelverdeling kon daarna vergeleken worden met de waargenomen verdeling. Voor ruiende Kleine Karekieten verschilden de twee verdelingen nauwelijks, at waren korte afstanden significant ondervertegenwoordigd. Dit betekent dat individuen zich door het hele terrein verplaatsten en mogelijk de plek meden waar ze net gevangen waren. Kleine Karekieten en Rietzangers die klaar waren met de rui, hadden een beperktere actieradius. Het is mogelijk dat deze beperktere actieradius te maken heeft met de korte verblijfsduur van doortrekkende Kleine Karekieten en Rietzangers. De actieradius van ruiende Kleine Karekieten vertoonde echter geen verband met de geschatte verblijfsduur. Roewel individuele Kleine Karekieten en Rietzangers op doortrek niet het gehele gebied gebruikten, waren hun individuele home ranges overlappend en veel groter dan de in hetzelfde gebied gevangen Roodborsten Erithacus rubecula en Winterkoninkjes Troglodytes troglodytes, die waarschijnlijk tijdelijke voedselterritoria verdedigden. De auteurs suggereren dat dit verschil in gedrag terug te voeren is op het verschil in voedselkeus.


[close window] [previous abstract] [next abstract]