Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Beekman J.H., Nolet B.A. & Klaassen M. (2002) Skipping swans: Fuelling rates and wind conditions determine differential use of migratory stopover sites of Bewick's Swans Cygnus bewickii. ARDEA 90 (3): 437-459
Sommige trekvogels maken onderweg wei gebruik van een bepaalde pleisterplaats op weg naar het broedgebied, maar niet als ze naar hun wintergebied terugkeren. In theorie verwacht men dat een pleisterplaats alleen wordt overgeslagen door trekvogels die hun trek in een zo kort mogelijke tijd willen volbrengen en bovendien als het gebied waaruit ze vertrekken van een betere kwaliteit is dan de plaats die wordt overgeslagen. Wij leveren hier empirisch bewijs dat bij Kleine Zwanen Cygnus bewickii die bij ons doortrekken of overwinteren, het overslaan van een pleisterplaats onderweg inderdaad door kwaliteitsverschillen tussen de vertreken pleisterplaats wordt veroorzaakt. In het voor- en najaar werd van respectievelijk twee en vijf Kleine Zwanen die met satellietzenders waren uitgerust, de trek volledig geregistreerd. In de Witte Zee, waar in het vOOljaar ongeveer twee weken werd gepleisterd, werd in het najaar niet of hoogstens enkele dagen gestopt. Ben rekenmodel gebaseerd op berekende opvetsnelheden in de Petsjoradelta (nabij het broedgebied) en de Witte Zee, voorspelde dat de Kleine Zwanen de Witte Zee in het najaar mooten overslaan. Deze voorspelling bleek niet gevoolig voor aannemelijke veranderingen in opvetsnelheden. Het zootwatergetijdengebied van de Witte Zee is een kwalitatief mindere pleisterplaats dan de Petsjoradelta, doordat tijdens hoogwater de velden van de ondergedoken waterplant schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus onbereikbaar zijn voor de zwanen. Het rekenmodel voorspelde ook een snelle herfsttrek. Oit de aankornstdata in het overwinteringsgebied (bet Lauwersmeer) bleek dat dit in slechts drie van de tien jaren voor een klein deel van de populatie werd waargenomen. In de andere jaren heersten er ongunstige winden op ten minste een van de opeenvolgende pleisterplaatsen, hetgeen waarschijn1ijk een snelIe doortrek heeft verhinderd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]