Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Salewski V., Falk K.H., Bairlein F. & Leisler B. (2002) Numbers, body mass and fat scores of three Palearctic migrants at a constant effort mist netting site in Ivory Coast, West Africa. ARDEA 90 (3): 479-487
Om gestandaardiseerde gegevens over de vogeltrek langs de Palearctisch-Afrikaanse trekroute te verzamelen, wordt algemeen gebruikgemaakt van 'constant effort sites': gebieden waar steeds op dezelfde wijze vogels worden gevangen en geringd.. Ten zuiden van de Sahara zijn dit soort gestandaardiseerde vangplekken schaars. We weten dan ook nog maar weinig over de ecologie van Europese broedvogels uit de Afrikaanse overwinteringsgebieden. In dit onderzoek presenteren de auteurs gegevens die zij gedurende vier achtereenvolgende winters hebben verzameld op een 'constant effort site' in het noordoosten van Ivoorkust, gelegen in het noorden van het Guinese savannegebied. Iedere tien dagen werd op dezelfde plek gevangen. De meest algemeen gevangen vogels waren Fitis Phylloscopus trochilus. Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta en Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca. Fenologische gegevens laten zien dat deze drie soorten vaker in het late najaar en in het vroege voorjaar werden gevangen dan in de winter, overeenkomend met de periode van de najaars- en voorjaarstrek. Deze conclusie moet echter met de nodige voorzichtigheid worden getrokken, want Bonte Vliegenvangers waren gedurende de gehele winter in nabijgelegen habitats weI algemeen aanwezig. Fitissen en Orpheusspotvogels trokken mogelijk in kleine of grotere stappen parallel aan de opschuiving van de voedselbronnen mee naar het zuiden. Alle drie soorten waren het zwaarst en hOOden het meeste vet aan het einde van de winter. Voor de Bonte Vliegenvangers was dit datumeffect echter Diet significant, wat mogelijk veroorzaakt is door de lage vangkans van deze soort. Hoewel individuele vogels zwaar en vet kunnen zijn, zijn er geen aanwijzingen dat dit gebied, zoals bijvoorbeeld weI in sommige gebieden in de Sahel het geval is, op de trek als een belangrijk tussengebied dient waarin langeafstandstrekkers opvetten voor de trek.


[close window] [previous abstract] [next abstract]