Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Remisiewicz M. (2002) The spatio-temporal pattern to Robin Erithacus rubecula migration: Evidence from ringing recoveries. ARDEA 90 (3): 489-502
Vee1 trekvoge1soorten broeden over een enorm geografisch gebied, waarbinnen verschillen tussen popu1aties kunnen bestaan in trekroutes en daardoor in gebieden waar deze vogels de winter doorbrengen. Ben mogelijke oorzaak van deze variatie is de wijze waarop zo'n soort na de ijstijden Europa vanuit de zuidelijk gelegen refugia weer heeft gekoloniseerd. Op basis van 1082 terugmeldingen van in het Baltische gebied geringde Roodborsten Erithacus rubecula is onderzocht of groepen vogels die in de loop van de tijd hier doortrekken in verschillende gebieden in Europa overwinteren. De Roodborsten werden teruggemeld uit een groot gebied dat zich uitstrekte van Marokko in het westen tot Thrkije in het oosten. De tijd waarop de Roodborsten in het Baltische gebied waren geringd, verschilde duidelijk voor de vogels uit de verschillende delen van het overwinteringsgebied. Roodborsten die op de Balkan overwinterden, passeerden veel later het Baltische gebied dan vogels die in het westen van Europa overwinterden. Binnen westelijk Europa passeerden de meer zuidelijk overwinteraars eerder dan noordelijke overwinteraars. Verder werden Roodborsten aan de 'flanken' van de hoofdtrekbaan eerder teruggeme1d dan de vogels in het centrum van de trekbaan. Hieruit ontstaat het bee1d dat er door het Baltische gebied verschillende trekbanen van Roodborsten 10pen en dat deze variatie door historische oorzaken, zoals het herkoloniseren van het noorden van Europa na de ijstijden veroorzaakt zou kunnen


[close window] [previous abstract] [next abstract]