Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Stahl J., Bos D. & Loonen M.J.J.E. (2002) Foraging along a salinity gradient: The effect of tidal inundation on site choice by Dark-bellied Brent Geese Branta bernicla and Barnacle Geese B. leucopsis. ARDEA 90 (2): 201-212
We berichten over de effecten van zoutdepositie op voedselplanten op de foerageerkeuzes van Rotganzen Branta bernicla en Brandganzen B. leucopsis in een kusthabitat, de kwelders van het eiland Schiermonnikoog. Binnen een plantengemeenschap op de kwelder, gedomineerd door Rood Zwenkgras Festuca rubra, steeg de begrazingsdruk door ganzen met toenemende hoogteligging van het terrein, alhoewel de bovengrondse biomassa en het stikstofgehalte van de voedselplanten op de lage kwelder het hoogst waren. De depositie van zout op bladeren van Festuca rubra nam met toenemende hoogteligging langs de hoogtegradiŽnt op de kwelder af. Een vergelijking van ganzentellingen uit drie voorjaren en gegevens over bodemhoogtes lieten zien dat brandgansgroepen gemiddeld 0.4 m hoger op de kwelder foerageerden dan in dezelfde gebieden voorkomende rotganzen. 84% van de brandgansgroepen werden in gebieden aangetroffen, die door een overstromingsfrequentie van minder dan 20 in de periode van februari-april gekarakteriseerd zijn. Dit geldt echter alleen voor 44% van de rotgansgroepen. Brandganzen meden kweldervegetatie die experimenteel met zout water besproeid was, en lieten een significante voorkeur voor onbehandelde controleplots zien. Rotganzen reageerden niet op de behandeling. Een dissectie van zoutklieren uit karkassen van beide ganzensoorten liet zien dat het (voor het metabolische lichaamsgewicht gecorrigeerde) gewicht van de zoutklier van een Rotgans bijna vier keer hoger is dan het zoutkliergewicht van een Brandgans. Van de twee ganzensoorten die gebruikmaken van gezamenlijke pleisterplaatsen op kwelders in het voorjaar, blijken Brandganzen fysiologisch beperkt in hun keuzes van foerageergebieden binnen de natuurlijke zoutgradiŽnt van hun habitat.


[close window] [previous abstract] [next abstract]