Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bos D., Drent R.H., Rubinigg M. & Stahl J. (2005) The relative importance of food biomass and quality for patch and habitat choice in Brent Geese Branta bernicla. ARDEA 93 (1): 5-16
Met behulp van veldexperimenten hebben wij het relatieve belang van biomassa en voedselkwaliteit voor de habitatkeuze van Rotganzen Branta bernicla bestudeerd. Het stikstofgehalte van de plant (een maat voor voedselkwaliteit) en de aanwezige hoeveelheid biomassa werden door middel van tijdelijke uitsluiting van begrazing en toevoeging van kunstmest onafhankelijk van elkaar gemanipuleerd. De voedselopnamesnelheid van wilde Rotganzen nam lineair toe met de hoogte van de grasmat. De aantrekkelijkheid van de experimentele veldjes voor wilde Rotganzen werd afgeleid uit de dichtheid van de ganzen op deze veldjes. De ganzen hadden de grootste voorkeur voor de plotjes met de hoogste stikstofgehaltes van de planten, en lieten zich daarbij niet meetbaar be´nvloeden door de voedselhoeveelheid. Begrazingsdruk, gemeten als het aantal keutels op een plot, liet hetzelfde patroon zien. We namen zelfs waar dat dominante paartjes bereid waren om de proefvlakjes met een goede voedselkwaliteit fÚl te verdedigen. Onze resultaten vullen eerdere studies (Riddington et al. 1997, Hassall et al. 2001, Durant et al. 2004) aan, doordat we kunnen laten zien dat voedselkwaliteit, zelfs op een korte grasmat, een belangrijke parameter is bij de habitatkeuze. Ze ondersteunen de stelling dat de opnamesnelheid van stikstof de habitatkeuze sterk be´nvloedt. Tenslotte biedt deze gedachtegang een verklaring voor het verspreidingspatroon van Rotganzen op agrarische graslanden in het voorjaar.


[close window] [previous abstract] [next abstract]