Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Herrando S., Brotons L., del Amo R. & Llacuna S. (2002) Bird community succession after fire in a dry Mediterranean shrubland. ARDEA 90 (2): 303-310
Aan de noordgrens van de thermo-mediterrane zone in Spanje namen verscheidenheid en talrijkheid van vogels snel toe na een felle brand in 1994. Merkwaardigerwijs werd geen verschuiving van open-terrein soorten naar struweelsoorten vastgesteld, iets wat wel de verwachting was op grond van onderzoek elders. Vermoedelijk was -althans voor dit droge gebied- de onderzoeksperiode van zes jaar te kort om deze verschuiving te kunnen vaststellen. Doordat soorten van open terrein, zoals Duinpieper Anthus campestris en Boomleeuwerik Lullula arborea, zo lang profiteerden van de nieuw ontstane open gebieden, zou brand in struweelrijke Mediterrane leefgebieden een belangrijke beheersmaatregel kunnen zijn om dergelijke soorten te steunen. Gezien de hoge frequentie van branden in het Mediterrane gebied in de laatste decennia, en het nadelige effect dat deze branden hebben op regeneratie van struweel en bos, is nader onderzoek gewenst naar de lange-termijn effecten op broedvogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]