Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Boertmann D. & Egevang C. (2002) Canada Geese Branta canadensis in West Greenland: In conflict with Greenland White-fronted Geese Anser albifrons flavirostris? ARDEA 90 (2): 335-336
De aantallen Canadese Ganzen Branta canadensis in West-Groenland zijn de laatste jaren snel toegenomen en er is ongerustheid ontstaan over de sympatrische populatie Canadese Kolganzen Anser albifrons flavirostris. Tijdens een telling in drie Ramsar-gebieden op Disko (West-Groenland) in de zomer van 2001 bleek dat het aantal kolganzen gelijk gebleven was, terwijl het aantal Canadese Ganzen inderdaad groter was dan voorheen. Deze waarnemingen leken in tegenspraak met kortgeleden gepubliceerde resultaten van onderzoek op het vasteland van Groenland, waar een toenemend aantal Kolganzen het broeden opgaf als gevolg van competitie met Canadese Ganzen. De auteurs constateren dat de habitats in beide studies sterk van elkaar verschilden (kleine meertjes en moerasjes in een uitgestrekt, droog gebied op het vasteland, brede gletsjervalleien op Disko). Tijdens de tellingen op Disko bleken beide soorten alleen na verstoring samen in groepen voor te komen en gesuggereerd werd dat de Kolganzen directe confrontaties met Canadese Ganzen zoveel mogelijk uit de weg gingen. De Canadese Ganzen waren aanmerkelijk minder kritisch wat betreft de gebiedskeuze dan de Groenlandse Kolganzen en de auteurs constateren dat er ruimte genoeg is voor beide soorten in het Groenlandse kustgebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]