Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Robinson J.A., Aldridge N.S., Wright L. & Culzac L.G. (2003) Invertebrate food supply and breeding success of Mallards Anas platyrhynchos at flooded gravel quarries in southern Britain. ARDEA 91 (1): 3-9
In een serie grindgroeves in het zuidwesten van Engeland werd de dichtheid en het broedsucces van Wilde Eenden Anas platyrhynchos in kaart gebracht en geanalyseerd in samenhang met leeftijd, grootte, bodemeigenschappen en vegetatiestructuur van de meertjes, de mate van verstoring door mensen en de voedselrijkdom (in dit geval de dichtheden aan ongewervelden in de waterlaag en de dichtheid aan ontpoppende insecten in juni). Gemiddeld vond men 2,2 paren Wilde Eenden per kilometer meeroever. Dat is een hoge dichtheid. Met 0,9 uitgevlogen jongen per paar was het broedsucces echter bijzonder laag. Dit was niet te wijten aan predatie, want die nam slechts 11% van de sterfte voor haar rekening. Een statistische vergelijking tussen de meertjes wees er echter op dat de dichtheid aan ontpoppende insecten goed correleerde met de dichtheid en het broedsucces van de Wilde Eenden. Dat vegetatiestructuur noch andere eigenschappen van de meertjes erg belangrijk leken te zijn, heeft misschien te maken met de overvloed aan geschikte broedhabitats in het studiegebied en de grote, maar niet gemeten, variatie in de dichtheid aan vissen die ook van insectenlarven en andere ongewervelden leven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]