Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Scherini G.C., Tosi G. & Wauters L.A. (2003) Social behaviour, reproductive biology and breeding success of Alpine Rock Ptarmigan Lagopus mutus helveticus in northern Italy. ARDEA 91 (1): 11-23
In tegenstelling tot de goed bestudeerde populaties van het Alpensneeuwhoen Lagopus mutus in Schotland en meer arctische streken, weten we maar weinig van deze soort in de Alpen. Deze studie vult deze leemte op en geeft een mooie vergelijking tussen het gedrag en de reproductie van dit ijstijdrelict met de noordelijk levende populaties. Tussen 1992 en 1997 werden twee populaties in de Italiaanse Alpen bestudeerd. Evenals in noordelijker streken vormden zich in het najaar grote groepen bestaande uit jonge en oude vogels van beide seksen. In deze groepen vond in enkele gevallen al paarvorming plaats. Vanaf eind maart verdedigden de hanen territoria. Ieder jaar waren er meer hanen dan hennen en sommige hanen bleven daardoor ongepaard. Polygamie werd niet waargenomen. De meeste hanen verlieten hun partner na de eerste week dat met broeden was begonnen, hoewel enkele bleven tot na het uitkomen van de eieren. De legdatum varieerde tussen jaren, afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar. De helft van de legsels ging verloren door predatie van de hen en/of de eieren door Slechtvalken Falco peregrinus, Alpenkauwen Pyrrhocorax graculus, Vossen Vulpes vulpes, Alpenmarmotten Marmota marmota of Hermelijnen Mustela erminea. Vervolglegsels waren na het mislukken van het legsel zeldzaam. De predatiekans was het grootst in koude jaren en verschilde niet tussen nesten die meer of minder beschut waren. Reproductie is een belangrijke factor die de populatiedynamica van het Alpensneeuwhoen bepaalt. Het lijkt erop dat de jaarlijkse variatie in reproductie vooral door externe factoren, zoals weersomstandigheden en predatoren, wordt bepaald.


[close window] [previous abstract] [next abstract]