Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Chamberlain D.E. & Crick H.Q.P. (2003) Temporal and spatial associations in aspects of reproductive performance of Lapwings Vanellus vanellus in the United Kingdom, 1962-99. ARDEA 91 (2): 183-196
Gedurende de laatste 30 jaar is het broedareaal en de populatie van de Kievit Vanellus vanellus in GrootBrittannie sterk teruggelopen. In dit artikel worden nestkaartgegevens over de periode 1962 tot 1999 geanalyseerd om te onderzoeken of de teloorgang van de Kievit op de Britse eilanden kan worden verklaard door veranderingen in broedbiologische variabelen als legselgrootte, nestsucces en legdatum. Tussen 1962 en 1999 was er, gebaseerd op alle gegevens, een significante toename van het aantal eieren per legsel, maar er was er geen verandering in Legdatum te bespeuren. De broedsels hadden in het midden van de jaren zeventig de grootste kans om te Lukken, maar sindsdien is het nestsucces afgenomen. In een meer gedetailleerde analyse werd onderscheid gemaakt tussen bouwland, grasland, marginaal hoogland en hoogland. In marginaal hoogland hadden de Kieviten het laagste broedsucces (relatief kleine legselgroottes en veel mislukkingen) en in bouwland het hoogste. Op lokale schaal konden geen verschillen worden gevonden tussen broedsucces in verschillende gewassen of op verschillende typen grasland, maar in begraasde percelen deden de Kieviten het minder goed dan in onbegraasde percelen. De laatste tijd lijkt predatie de meest voorkomende reden te zijn voor het mislukken van broedpogingen. De auteurs concluderen dat de achteruitgang van de Kievit voor een deel zal zijn veroorzaakt door de toename in het percentage nesten dat mislukt. Deze toename lijkt te kunnen worden toegeschreven aan een toenemende begrazingsdruk en een toenemende predatie mogelijk in samenhang met subtiele biotoopveranderingen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]