Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Antonov A. & Atanasova D. (2003) Chick conditions in first and second broods in the Pallid Swift Apus pallidus. ARDEA 91 (2): 197-204
Vale Gierzwaluwen Apus pallidus hebben in Bulgarije een bijzonder lang broedseizoen. Na een succesvol eerste broedsel maken ze nog vaak een tweede broedsel, waarvan de jongen soms pas in november uitvliegen. De jongen vallen voordat ze uitvliegen, eerst een aantal dagen af. In 1999 en 2000 werd in Sofia onderzocht hoe dit bij de jongen uit eerste en tweede broedsels verloopt en in welke conditie de jongen uit deze broedsels het nest verlaten. Jongen uit tweede broedsels verloren tweemaal zoveel gewicht voordat ze uitvlogen als jongen uit het eerste broedsel, terwijl de piekgewichten gelijk waren. Het piekgewicht werd bij jongen uit tweede broedsels weI later in de nestfase bereikt. De jongen uit tweede broedsels vlogen door de sterke gewichtsafnarne dan ook met een lager gewicht uit dan jongen uit eerste broedsels. De jongen uit tweede broedsels waren ook lichter dan jongen uit eerste broedsels met een vergelijkbare vleugellengte, wat betekent dat ze ook relatief met minder reserves uitvlogen. Maar daardoor zijn het wei efficientere vliegers dan jongen uit eerste broedsels. Jongen uit tweede broedsels kwamen minder synchroon uit de eieren dan jongen uit eerste broedsels. Oit had een duidelijke hierarchie tussen jongen binnen tweede broedsels tot gevolg. De eerstgeboren jongen in deze nesten bleven langer in het nest, groeiden beter en narnen sterker in gewicht af nadat ze het piekgewicht hadden bereikt dan hun jongere nestgenoten. Een dergelijke hierarchie bestaat niet bij jongen in eerste broedsels, die onder een goede en stabiele voedselsituatie opgroeien. Onder de slechtere voedselsituaties later in het broedseizoen zal het voordelig zijn om niet aIle eieren tegelijkertijd uit te laten komen, zodat onder deze condities het jongste jong snel kan sterven zonder enorme competitie en verspilling van energie binnen het nest.


[close window] [previous abstract] [next abstract]