Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Catry P., Catry I., Catry T. & Martins T. (2003) Within and between-year winter-site fidelity of Chiffchaffs Phylloscopus collybita. ARDEA 91 (2): 213-219
Is die Roodborst Erithacus rubecula in je tuin iedere winter dezelfde vogel of heb je ieder jaar weer een ander? Het is een algemene vraag naar plaatstrouw van wintergasten aan een bepaalde locatie. De tot nu toe verkregen resultaten over plaatstrouw van overwinterende trekvogels suggereren dat soorten hierin sterk kunnen verschillen en dat er tevens regionale verschillen bestaan in de kans dat een geringd individu in een later jaar weer op dezelfde plaats wordt teruggezien. Ben problcem bij vrijwel aile studies is dat een geringe plaatstrouw die wordt waargenomen, ook veroorzaakt kan zijn door een lage kans om cen vogel terug te zien of te vangen. Vooral bij soorten die gedeeltelijk nomadisch en niet-territoriaal zijn in de overwinteringsgebieden, speelt dit probleem in sterke mate. De onderhavige studie laat zien dat overwinterende Tjiftjaffen Phylloscopus collybita in Portugal gedurende de winter deels voor korte of langere tijd op dezelfde plek verblijven, ondanks hun schijnbaar nomadisch gedrag in de winter. Deze sedentaire individuen hadden een zcer klein, lineair leefgebied langs een rivier (ca. 200 m). De kans dat gekleurringde individuen hier werden wcergezien, was daardoor hoog. Ondanks deze plaatstrouw binnen een winter was de kans dat zij in cen daaropvolgend jaar werden teruggezien, erg laag. Dit wijst erop dat de mcerderheid van de overlevende vogels geen plaatstrouw in latere winters vertoonde. Dit is in tegenstelling tot verschillende detailstudies aan zangers van het geslacht Sylvia en de NoordAmerikaanse Parulidae, die vooral aan territoriale soorten zijn verricht. In de onderhavige studie is ook de vangkans mcegenomen in de berekeningen over plaatstrouw. De auteurs adviseren dat andere studies voor een dergelijke aanpak zouden moeten kiezen, zodat cen betere vergelijking van de resultaten met betrekking tot plaatstrouw aan overwinteringsgebieden tussen soorten gemaakt kan worden en generalisaties betreffende dit onderwerp mogelijk worden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]