Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Both C., Edelaar P. & Renema W. (2003) Interference between the sexes in foraging Bar-tailed Godwits Limosa lapponica. ARDEA 91 (2): 268-272
Bij veel vogelsoorten verschillen de mannetjes en vrouwtjes in lichaamsgrootte. Oit verschil moet belangrijke ecologische consequenties hebben. De kleine sekse heeft bijvoorbeeld minder voedsel nodig, maar zal ook de strijd om beperkende voedselbronnen makkelijk verliezen. Bij Rosse Grutto's Limosa lapponica zijn mannetjes duidelijk kleiner dan vrouwtjes. In de onderhavige studie is onderzocht of dit consequenties heeft voor de wijze waarop beide seksen het wad onder Terschelling gebruiken. Foeragerende mannetjes en vrouwtjes kwamen Diet willekeurig door elkaar voor. Mannetjes foerageerden vaker bij andere mannetjes in de buurt, terwijl ook vrouwtjes vooral met hun seksegenoten foerageerden. Dit verschil is deels te verklaren uit het feit dat de vrouwtjes hun voedsel meer bij de waterlijn zochten, terwijl mannetjes dit vaker op de drooggevallen wadplaten deden. Ook binnen deze habitattypen waren de seksen echter meer gescheiden dan je per toeval zou verwachten. De waterlijn lijkt een betere plek om voedsel te zoeken, omdat hier meer prooien per tijdseenheid werden gegeten. Het lijkt daarom verbazingwekkend dat de mannetjes juist vooral op de drooggevallen platen foerageerden. De mannetjes hadden echter te lijden van de nabijheid van foeragerende vrouwtjes, omdat deze geregeld de door hun gevonden prooien stalen. Het lijkt er dus op dat vrouwtjes van de Rosse Grutto de beste voedselplekken voor mannetjes minder interessant maken en hen daardoor dwingen om met slechtere voedselgebieden genoegen te nemen. Hoewel wij hier alleen beschrijvende gegeyens hebben verzameld, is het consistent met experimenteel onderzoek aan andere soorten waarbij de kleinere sekse de foerageerniche verschoof nadat de grotere sekse meruit verwijderd was.


[close window] [previous abstract] [next abstract]