Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Laiolo P. (2003) Ecological and behavioural divergence by foraging Red-billed Pyrrhocorax pyrrhocorax and Alpine Choughs P. graculus in the Himalayas. ARDEA 91 (2): 273-277
Alpenkraaien Pyrrhocorax pyrrhocorax en Alpenkauwen P. graculus zijn verwante soorten die een zeer grote overlap in hun verspreidingsgebied hebben. In de Alpen hebben ze echter hun eigen foerageerniches. In deze studie wordt onderzocht of de soorten ook in de Himalaya op een vergelijkbare manier gescheiden voorkomen. Daartoe registreerde de onderzoekster in november in een terrein in Nepal de groepsgrootte, groepssamenstelling, terreingebruik en foerageermethode van groepen Alpenkauwen en Alpenkraaien. De twee soorten kwamen weinig in gemengde groepen voor, terwijl Alpenkauwen in veel grotere groepen voorkwamen dan Alpenkraaien. Alpenkauwen foerageerden vooral in Jeneverbesstruweel, Alpenkraaien vooral op weilandterrassen rond dorpen. Dit verschil in foerageerhabitat is voor een belangrijk deel het gevolg van verschillen in foerageermethode en voedselkeuze. In november zijn Alpenkauwen vooral vruchteneters, terwijl Alpenkraaien vooral op bodeminsecten foerageren. De grotere groepen van de Alpenkauw zijn waarschijnlijk het gevolg van het geconcentreerde voorkomen van hun belangrijkste voedselbron: de vruchten van de Jeneverbes en de Berberis. In de Alpen werden vergelijkbare habitatvoorkeuren gevonden, maar het verschil is dat Alpenkauwen daar meer te vinden zijn in de buurt van menselijke bewoning, terwijl Alpenkraaien er juist schuwer zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]