Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lislevand T. & Byrkjedal I. (2004) Incubation behaviour in male Northern Lapwings Vanellus vanellus in relation to mating opportunities and female body condition. ARDEA 92 (1): 19-29
Elk seizoen paart 20-50% van de mannelijke Kieviten Vanellus vanellus met meer dan één vrouwtje. Als broedvogel van boerenland hebben Kieviten geregeld met verlies van het legsel te maken. Vrouwtjes kunnen echter tot vier vervolglegsels produceren. Sommige vrouwtjes veranderen na verlies van het legsel van partner. Voor mannetjes zou het, in termen van seksuele selectie, gunstiger zijn te investeren in gedrag leidend tot paringen dan in ouderlijke zorg voor het broedsel. In deze studie is gekeken naar het gedrag van Kieviten volgend op verlies van het legsel, vooral waar het de duurzaamheid van de paarband betrof. Indien mannetjes daadwerkelijk paargedrag verkiezen boven ouderlijke zorg, zouden de mannetjes grenzend aan territoria met vrouwtjes die te maken kregen met verlies van het legsel, een opleving in balts en territoriaal gedrag te zien moeten geven, en juist een vermindering van activiteiten rond het eigen nest. Het mannetje van het vrouwtje met verlies van het legsel zou zijn partner juist extra moeten helpen, te meer daar haar conditie ten tijde van het vervolglegsel minder is dan tijdens haar eerste legsel. In een studiegebied in Zuidwest-Noorwegen produceerden de vrouwtjes 7–9 dagen na het nestverlies het eerste ei van het vervolglegsel. Al deze nieuwe pogingen lagen vlakbij het eerste nest (gemiddeld 22 m ervandaan). Twee van de 19 vrouwtjes die hun eerste nest verloren, behielden niet hun oorspronkelijke partner (één vrouw wisselde met zekerheid van partner). De lichamelijke conditie van vrouwtjes in de late broedfase was bij vervolglegsels minder dan bij eerste legsels. De op grond hiervan verwachte grotere zorg van haar mannetje tijdens vervolglegsels werd echter niet gevonden. Evenmin zorgde de hernieuwde beschikbaarheid van een vruchtbaar vrouwtje (door verlies van het legsel) voor een verandering in het gedrag van de mannetjes van buurterritoria, althans gemeten aan de hand van baltsvluchten, baltsgedrag ten opzichte van eigen en vreemde vrouwtjes, bewaking van het territorium, broedgedrag en andere activiteiten. Ook de totale tijd besteed aan balts verschilde niet tussen deze mannetjes en die in controleterritoria zonder nestverliezen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]