Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Beintema A.J. & Visser G.H. (1989) Growth parameters in chicks of charadriiform birds. ARDEA 77 (2): 169-180
Groeicurven worden gepresenteerd voor diverse parameters, voor drie soorten: de Kievit Vanellus vanellus, Grutto Limosa limosa en Tureluur Tringa totanus. Voor alle curven wordt de groeicoŽfficiŽnt volgens de formule van Gompertz gegeven. Kuikens in gevangenschap blijken doorgaans sneller te groeien dan kuikens in het veld. In het veld lopen kuikens vaak groeivertraging op als gevolg van slecht weer. Bij koude gaat dan zoveel tijd verloren met het door de ouders warm gehouden worden, dat onvoldoende tijd over blijft om genoeg voedsel op te nemen. Groeivertraging blijft bij Kievitkuikens tot latere leeftijden optreden dan bij de Grutto. Bij de verschillende soorten weidevogels valt het geboorteseizoen juist samen met het die periode in het vroege voorjaar, waarin gewoonlijk het aantal droge uren boven 15įC tussen zonsopgang en zonsondergang, en daarmee de beschikbare foerageertijd voor kleine kuikens, plotseling sterk stijgt. Voor de snavellengten worden ijkkrommen gepresenteerd, die gebruikt kunnen worden om in het veld leeftijden van kuikens te schatten. Groeisnelheden tussen verschillende soorten Charadriidae en Scolopacidae worden vergeleken. In het algemeen groeien Charadriidae langzamer dan Scolopacidae. Verschillen in ontwikkelingssnelheid houden verband met opgroeistrategieŽn onder verschillende klimatologische omstandigheden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]