Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Beintema A.J. & Visser G.H. (1989) The effect of weather on time budgets and development of chicks of meadow birds. ARDEA 77 (2): 181-192
De tijdsbesteding van kuikens van drie weidevogelsoorten (kievit, grutto en tureluur) werd bestudeerd, in samenhang met de weersomstandigheden. De tijdsindeling van een kuiken bestaat uit een afwisseling van periodes waarin zij vrij lopen te foerageren en periodes waarin zij door een ouder worden opgewarmd. De lengte van opwarm- en foerageerperioden hangt af van de omgevingstemperatuur en de leeftijd van het kuiken. Het foerageerpercentage, ofwel het percentage van de tijd dat voor foerageren beschikbaar is, neemt toe bij stijgende temperatuur, omdat dan de opwarmperioden korter worden en de foerageerperioden langer. Het foerageerpercentage neemt ook toe met de leeftijd, omdat de eigen warmteregulatie van het kuiken zich beter ontwikkelt. Regen geeft een extra afkoelingseffect. Hiervoor kan niet met een eenvoudig 'behaaglijkheidcijfer' gecorrigeerd worden, omdat het effect zelf met de leeftijd verandert. Uit de gegevens is een model afgeleid waarmee foerageerpercentages voorspeld kunnen worden, als de leeftijd van het kuiken en de weersomstandigheden (temperatuur en neerslag) bekend zijn. Bij slecht weer kan het voorkomen dat kleine kuikens zoveel tijd nodig hebben om warm gehouden te worden, dat te weinig tijd overblijft om te foerageren. Kuikens lopen dan groeivertraging op en kunnen uiteindelijk van de honger omkomen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]