Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Klaassen M., Bech C. & Slagsvold G. (1989) Basal metabolic rate and thermal conductance in Arctic Tern chicks and the effect of heat increment of feeding on thermoregulatory expenses. ARDEA 77 (2): 193-200
Kuikens groeien overwegend sneller met het toenemen van de breedtegraad waarop zij geboren worden. Voor een snelle groei is een hoge voedselopname vereist, hetgeen gepaard gaat met een hoge, aan de voedselopname gekoppelde warmte productie ("heat increment of feeding", HIF). Indien de HIF de thermoregulatie kosten zou kunnen compenseren zou dit mechanisme een besparing inhouden voor de energiebehoeften voor groei in gematigde en arctische regionen. Het energieverbruik van gevoerde en nuchtere Noordse Stem kuikens Sterna paradisaea uit Ny Ålesund, Spitsbergen, werd gemeten bij diverse temperaturen. Het zuurstofverbruik (VO2, ml O2 g-1h-1) van nuchtere kuikens onder thermoneutrale condities (basaal metabolisme, BMRc) werd het best beschreven door een parabolische vergelijking: V02 = 1,25 + 0,061m – 0,00047m2 (m is het lichaamsgewicht in grammen). Interspecifieke vergelijking van het BMRc van pas uitgekomen kuikens toonde een toename van BMRc met breedtegraad (Fig. 5). Aangenomen dat het basaalmetabolisme indicatief is voor het totale energie-uitgaven niveau zou de relatie tussen BMRc en breedtegraad kunnen worden verklaard met mogelijke causale verbanden tussen basaal metabolisme en thermoregulatie- en groeikosten. Bij temperaturen beneden de thermoneutrale zone werd de thermische conductantie (h, ml O2 g-1 h-1 oC-1, de hoeveelheid energie noodzakelijk om een graad temperatuur verschil tussen omgeving en lichaam te compenseren) beschreven door de vergelijking h =1,21m-0,486. Vit de vergelijking van de zuurstofconsumptiemetingen in en beneden de thermoneutrale zone en tussen gevoerde en nuchtere kuikens bleek dat de extra warmte productie ten gevolge van voedselopname (1,04ml O2 g-1 h-1) de thermoregulatiekosten niet compenseerde. Dit is in tegenstelling met resultaten verzameld aan adulte vogels en zoogdieren en wordt mogelijk veroorzaakt doordat bij kuikens de thermosensitiviteit meer perifeer gelokaliseerd is dan bij adulten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]