Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L., Blomert A.M., Ens B.J., Hupkes R. & Van Spanje T.M. (1990) Why do waders reach high feeding densities on the intertidal flats of the Banc d'Arguin Mauritania. ARDEA 78 (1-2): 39-52
Het artikel geeft schattingen van de dichtheden waarin de steltlopers foerageren op het wad van de Banc d' Arguin. Verschillende terreintypen worden onderscheiden (o.a. zandig wad en zeegrasvlakte). De conclusie is dat de verschillende soorten steltlopers een andere verspreiding hebben, die in enkele gevallen kan worden teruggevoerd op het voorkomen van de prooien die ze kiezen. De steltlopers foerageren in een uitzonderlijk hoge dichtheid van 40 vogels per ha. Dit is veel hoger dan in welk waddengebied dan ook. De meeste steltlopers op de Banc d'Arguin eten in een hoog tempo kleine prooidieren waarvoor ze in NW-Europese wadgebieden geen belangstelling hebben. De prooien zijn zelfs zo klein dat ze voor een groot deel niet gerekend kunnen worden tot de macrozoobenthos (de grote bodemdieren die de steltlopers in Europa eten). De predatiedruk op de bodemfauna is erg hoog, maar waarschijnlijk niet zo hoog als eerder geschat. Ais de nieuwe cijfers voor de berekening van voedselaanbod en voedselopname worden gebruikt, is de relatieve predatiedruk slechts 14% van de predatiedruk, zoals die eerder is geschat.


[close window] [previous abstract] [next abstract]