Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Klaassen M. & Ens B.J. (1990) Is salt stress a problem for waders wintering on the Banc D'arguin Mauritania? ARDEA 78 (1-2): 67-74
Het waddengebied van de Banc d'Arguin is een zout en warm milieu, hetgeen de vraag deed rijzen in hoeverre dat een probleem zou vormen voor de aldaar overwinterende steltlopers. Om daar enige kennis over te verkrijgen werden Kanoetstrandlopers en Drieteenstrandlopers ter plekke in kooien gehouden en onderworpen aan experimenten waarbij water en voedselconsumptie werden gemeten terwijl het zoutgehalte van het water werd gevarieerd. Uit deze experimenten bleek dat bij verhoging van het zoutgehalte van het drinkwater de voedselopname afnam en de waterconsumptie toenam. Experimenten waarbij zeewater over een periode van meerdere dagen aan Kanoetstrandlopers werd aangeboden, toonden aan dat in de loop van de tijd de voedselconsumptie hoger werd en er dus sprake was van een zekere gewenning aan het zoute drinkwater. Verwacht mag worden dat de vogels tijdens het aanleggen van de voor de trek naar de broedgebieden noodzakelijke lichaamsreserves, hun opnamesnelheid maximaliseren. We berekenden dat voor Kanoetstrandlopers die nog geen zoutgewenning achter de rug hebben, de verwerkingscapaciteit van het zout 1,5 maal te laag zou liggen bij een maximale voedselopname. Bij deze berekeningen konden we echter de mogelijke effecten van aanhangend (zout) water van prooien en van hittestress niet verdisconteren. We hebben de indruk dat we duidelijk hebben gemaakt dat zout daadwerkelijk een probleem kan vormen voor steltlopers in milieuomstandigheden zoals die op de Banc d'Arguin heersen, maar dat een ruimere opzet van het hier gepresenteerde onderzoek noodzakelijk is om het belang van zoutstress op verantwoorde wijze te kunnen kwantificeren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]