Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zwarts L. & Piersma T. (1990) How important is the Banc d'Arguin Mauritania as a temporary staging area for waders in spring? ARDEA 78 (1-2): 113-122
Dit artikel onderzoekt de mogelijke functie van de Banc d'Arguin als tankstation voor verschillende steltlopersoorten die in tropisch en zuidelijk West-Afrika overwinteren. Wij vonden daarvoor vijf aanwijzingen. 1) Van de soorten die algemeen zijn ten zuiden van de Banc d'Arguin (Wulp, Regenwulp, Kluut en Groenpootruiter), werden t.o.v. de aantallen die op de Banc d'Arguin overwinteren, relatief veel wegtrekkende vogels waargenomen. 2) De reeks tellingen toont een toename van Kleine Strandloper en Krombekstrandloper in april. 3) De sekseratio- tellingen bij de Rosse Grutto laten een toename zien van ♀♀ (die juist ten zuiden van de Banc d'Arguin relatief talrijk zijn). 4) Het aandeel van jonge (tweede kalenderjaars) steltlopers in de vangsten nam in de loop van het seizoen af bij Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper en Steenloper (jongen blijven achter in het overwinteringgebied). Voor de Steenloper is echter bekend dat dit veroorzaakt wordt door een lokale verplaatsing van de juvenielen uit het onderzoeksgebied. 5) Het percentage gevangen ♂♂nam toe bij de Krombekstrandloper ( ♂♂zijn talrijker in tropische wadgebieden). De voorlopige conclusie is dat de Banc d'Arguin voor Krombekstrandloper en Kleine Strandloper een belangrijk tankstation is tijdens de voorjaarstrek, en dat dit waarschijnlijk voor nog meer zuidelijk overwinterende soorten geldt, vooral voor de overwinteraars uit centraal West- Afrika. Gerichte waarnemingen in tropische wintergebieden, gekoppeld aan toekomstig werk op de Banc d'Arguin, zullen daarover uitsluitsel moeten geven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]