Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Blomert A.M., Engelmoer M. & Ntiamoa B.Y. (1990) The Banc d'Arguin, Mauritania, as a meeting point for Avocets during spring migration. ARDEA 78 (1-2): 185-192
Ongeveer 35% van de NW. Europese broedpopulatie van de Kluut overwintert ten zuiden van de Sahara (tabel 1). In maart-mei 1985, februari-april 1986enapril-mei 1988 werden in de Baie d'Aouatif, Banc d'Arguin, MauritaniŽ systematisch gegevens verzameld over de wegtrek van overwinterende steltlopers. Hoewel Kluten niet overwinterden op de Banc d'Arguin, werden wel groepen doortrekkende Kluten waargenomen. Het ging hierbij om vogels die ten zuiden van MauritaniŽ overwinterden en die gedurende een korte periode, variŽrend van 15-630 minuten, aan de grond kwamen. De vogels foerageerden zelden tijdens laag water, maar poetsten, baadden en sliepen. Het is niet aannemelijk dat de vogels uit voedselgebrek aan de grond kwamen. Volgens berekeningen passeerden per jaar 820 Kluten de Baie d'Aouatif in de periode februari-mei. In totaal werden 1.085 Kluten waargenomen, verdeeld over 28 groepen; 23 groepen vertrokken voor of juist in de schemering, 5 groepen vertrokken in het donker. De groepen die van de Banc d'Arguin vertrokken, waren bijna twee maal zo groot als de groepen die aankwamen. Het vermoeden bestaat dat de Banc d'Arguin voor de Kluut de functie vervult van een trefpunt, waar kleine groepen zich kunnen hergroeperen tot een grote groep. Op grond van gegevens uit de literatuur blijkt dat Kluten in N. en NW. Europa iets later broeden dan Iberische en Franse vogels. De Kluten die na 25 maart langs de Banc d' Arguin trokken, waren op weg naar broedgebieden in N. en NW. Europa. Deze veronderstelling werd bevestigd door drie waarnemingen in MauritaniŽ en Senegal van Kluten die enkele jaren eerder als broedvogel waren geringd in Nederland (Waddengebied).


[close window] [previous abstract] [next abstract]