Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Patterson I.J. (1991) Conflict between geese and agriculture - does goose grazing cause damage to crops. ARDEA 79 (2): 179-186
De landbouw ondervindt nadelen van de groei van ganzenpopulaties door de schade aan gewassen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar het vaststellen van die schade aan de hand van de graasintensiteit. Dat onderzoek berust ten dele op experimenten waarin het gewas experimenteel wordt "begraasd" door een deel van de biomassa weg te knippen. Uit dergelijke knipproeven is gebleken dat er een positief verband bestaat tussen de hoeveelheid materiaal dat verwijderd wordt en het latere verlies in de opbrengst (Fig. 1). Het belangrijkste aspect van het onderzoek is een vergelijking tussen delen die ontoegankelijk voor ganzen zijn gemaakt (exclosures) en delen waar ganzen kunnen komen en waar de graasintensiteit bepaald kan worden aan de hand van keuteldichtheden of van frequente tellingen van aanwezige ganzen (Fig. 2). Uit dergelijke vergelijkingen is wei duidelijk komen vast te staan dat grazen bijna altijd leidt tot productieverlies (Tabel 1), maar dat de mate van verlies nauwelijks te voorspellen valt uit de mate van begrazing (Fig. 3 & 4).


[close window] [previous abstract] [next abstract]