Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Wilson H.J., Norriss D.W., Walsh A., Fox A.D. & Stroud D.A. (1991) Winter site fidelity in Greenland White-fronted Geese Anser albifrons flavirostris, implications for conservation and management. ARDEA 79 (2): 287-294
Groenlandse Kolganzen, afkomstig van een klein deel van het broedgebied, blijken zich gedurende de winter over het gehele overwinteringgebied in Ierland en Schotland te verspreiden (Fig. 1). De meeste in Wexford (Ierland) geringde individuen vertonen daar echter wel een zeer sterke binding met een eenmaal gekozen overwinteringplaats. Ongeveer 85% van de ganzen die tijdens opeenvolgende winters werd waargenomen bevond zich in hetzelfde gebied (Tabel 1). Binnen dezelfde winter wordt minder dan 1%van de ganzen in verschillende gebieden waargenomen, maar bij het grootste deel hiervan is sprake van waarnemingen in het najaar bij het pleisteren op weg naar de uiteindelijke wintersbestemming. Individuele ganzen vertonen in hun wintergebied bovendien verschillende voorkeuren voor zeer beperkte delen van het potentiŽle foerageergebied (Fig. 2, 3 & 4). De plaatsgebondenheid van deze ganzensoort in de winter dient zeker in beschouwing te worden genomen bij het vaststellen van de functionele eenheden voor deze soort en bij het nemen van beschermende maatregelen (Fig. 5). Het op grote schaal verjagen is in geen geval een geschikt middel voor het beheer van deze soort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]