Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Obriain M. & Healy B. (1991) Winter distribution of Light-bellied Brent Geese Branta bernicla hrota in Ireland. ARDEA 79 (2): 317-326
In dit artikel wordt een analyse gegeven van de verspreiding en de bewegingen van de Witbuikrotgans in het overwinteringgebied in Ierland. Deze analyse is gebaseerd op maandelijkse tellingen in het gehele kustgebied en op 5.192 waarnemingen van gemerkte ganzen (pootringen, die op afstand konden worden afgelezen, zie Tabel 1). Na de terugkeer uit het broedgebied (NO Canada en N Groenland), in het najaar, pleistert meer dan 75% van de populatie, die dan ongeveer 20.000 individuen omvat, in Strangford Lough in NO-Ierland (Figs. 1 & 2). Van daar verspreiden de vogels zich in het late najaar langs de gehele Ierse kust (Fig 3). De verplaatsingen van de ganzen houden aan gedurende winter en voorjaar, maar vinden meestal plaats binnen gebieden van beperkte omvang. Verplaatsingen over grote afstanden worden zeldzamer (Tabel 3, Fig. 4). De verplaatsingen van de ganzen konden niet worden toegeschreven aan weersfactoren (Tabel 2), aangezien deze nauwelijks verschillen in de diverse Ierse overwinteringgebieden. Verplaatsingen konden wel in verband worden gebracht met de voedselsituatie (Fig. 5). In het najaar wordt vooral gefoerageerd op uitgestrekte velden zeegras (Zostera), die slechts op een beperkt aantal plaatsen voorkomen, maar wel na 1-2 maanden uitgeput raken. Daarna geven de ganzen de voorkeur aan groenwieren (Enteromorpha en Ulva) die op veel meer plaatsen gevonden kunnen worden. Ook foerageren de ganzen, vooral gedurende winter, in het binnenland op akkers en weilanden (Fig. 6). Deze veranderingen die in de loop van het seizoen optreden in het foerageergedrag gaan gepaard met een steeds verder gaande opsplitsing van de populatie in kleinere subgroepen over meer gebieden (Fig. 7). Het gevolg hiervan is dat er maar liefst 24 gebieden langs de Ierse kust voor deze ondersoort van internationale betekenis zijn (Fig. 8).


[close window] [previous abstract] [next abstract]