Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Forslund P. & Larsson K. (1991) Breeding range expansion of the Barnacle Goose Branta leucopsis in the Baltic area. ARDEA 79 (2): 343-346
Sedert 1971 broeden er Brandganzen in het Baltische gebied. Aanvankelijk broedden zij alleen op enkele kleine eilandjes aan de oostkust van het Zweedse eiland Gotland, maar sinds de jaren tachtig ook op andere eilanden (Fig. 1). Deze sterk groeiende populatie (970 broedparen op Gotland in 1988) is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de populatie Brandganzen die op Nova Zembla (in de Barentszee) broedt. Deze Brandganzen overwinteren in het waddengebied en pleisteren op Gotland en andere Baltische eilanden tijdens de trek naar de broedgebieden. De broedpopulaties op Gotland en die van nog veel recenter gekoloniseerde eilanden, waaronder "bland (Tabel 1) zijn met elkaar vergeleken. Het blijkt dat het voortplantingssucces het hoogst is in de jongste kolonies. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt dat het broedsucces in sterke mate bepaald wordt door dichtheidsafhankelijke factoren. De waarnemingen laten verder zien dat er tijdens de zomer vrij veel migratie plaats vindt van jonge, niet broedende ganzen tussen de diverse broedkolonies in het Baltische gebied. De neiging van jonge ganzen om naar andere plaatsen te trekken zou verder kunnen toenemen door een steeds sterkere concurrentie tussen soortgenoten in de broedgebieden.


[close window] [previous abstract] [next abstract]