Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Jacobsen O.W. (1991) Feeding behaviour of breeding Wigeon Anas penelope in relation to seasonal emergence and swarming behaviour of chironomids. ARDEA 79 (3): 409-418
De Smient, die tijdens het overwinteren in Nederland vrijwel uitsluitend plantaardig voedsel gebruikt, blijkt in het broedgebied van het zuidwesten van Noorwegen een menu te hebben waarin chironomiden (vedermuggen, niet-stekend) een zeer belangrijk onderdeel vormen. In dat gebied ligt het begin van het uitkomen van deze insecten rond het midden van april en wordt een piek in de aantallen bereikt omstreeks begin mei (Fig. 1). De meeste van de in het voorjaar verschijnende chironomiden komen rond het middaguur uit, maar later in het seizoen gebeurt dat vooral 's nachts. In de vegetatie zijn de grootste aantallen vooral in de vroege ochtend en avond te vinden (Fig. 2). In het algemeen blijkt er een duidelijk positief verband te bestaan tussen de met sleepnetten bepaalde dichtheid van chironomiden en de frequentie waarmee individuele Smienten deze insecten verzamelden, zowel wat betreft de variatie in de loop van het seizoen (Fig. 3), als die in de loop van de dag (Fig. 5). Dat verzamelen gebeurt vooral uit de vegetatie, en wel het meest gedurende de ochtend en de avond, maar ook van het oppervlak van het water, vooral overdag rond de piek van uitvliegen (Fig. 4). Wijfjes toonden deze vorm van fourageergedrag in het algemeen meer dan mannetjes (Tabel 1), wellicht als gevolg van hun hogere energiebehoefte. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de toenemende dichtheid van uitkomende chironomiden in het voorjaar een belangrijke invloed heeft op het moment dat de Smient in staat is te beginnen met eileg (Fig. 1).


[close window] [previous abstract] [next abstract]