Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Potti J. & Montalvo S. (1991) Return rate age at first breeding and natal dispersal of Pied Flycatchers Ficedula hypoleuca in central spain. ARDEA 79 (3): 419-428
In dit artikel wordt een demografische beschrijving gegeven van een Zuid-Europese populatie van de Bonte Vliegenvanger. Daarin is de kans dat de als pullus geringde jongen terugkeren als broedvoge1 (Fig. 1) hoger dan in de tot dusverre beschreven populaties. De mogelijke oorzaken daarvoor zijn: een geringere sterfte, een sterkere mate van plaatstrouw, en gebrek aan geschikte habitats in het zuiden van het broedareaal. Zowel vroege nesten als broedsels in nestkasten met een hoge bezettingsgraad leveren relatief veel aanwas op (Fig. 2), maar de conditie van de terugkerende jongen uit dergelijke nesten verschilt niet aantoonbaar van die van andere terugkerende jongen. Mannetjes beginnen gemiddeld op een iets hogere leeftijd te broeden als wijfjes (Tabel 1). De afstanden tussen de plaats van geboorte en de eerste broedplaats zijn vergelijkbaar bij mannetjes en wijfjes (Fig. 3) en hangen niet samen met de datum waarop het ei uitkwam of met andere omstandigheden in het nest (Tabel 2). De afstand tussen eerste en tweede broedplaats is vrijwel altijd kleiner en niet gecorreleerd met die tussen geboorteplaats en eerste broedplaats (Fig. 4). Er zijn aanwijzingen dat de dispersieafstand bij mannetjes be´nvloed wordt door de territoriumkwaliteit, en dat de mate van dispersie bij wijfjes een invloed heeft op de legdatum bij hun eerste broedpoging (Tabel 2). Tenslotte zijn er in deze studie geen aanwijzingen gevonden voor genetische variatie in plaatstrouw of dispersieafstanden (Tabel 3).


[close window] [previous abstract] [next abstract]