Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Roodbergen M., Klok C. & Schekkerman H. (2008) The ongoing decline of the breeding population of Black-tailed Godwits Limosa l. limosa in the Netherlands is not explained by changes in adult survival. ARDEA 96 (2): 207-218
De Grutto Limosa limosa is in Nederland een karakteristieke weidevogel van natte graslanden, waarvan de aantallen sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw sterk in aantal zijn afgenomen. Een lage reproductie wordt gezien als de belangrijkste oorzaak voor de afname. In dit artikel bekijken wij of een verandering in de overleving van volwassen Grutto’s hierbij ook een rol kan hebben gespeeld. Daartoe zijn in de periode 2002-2005 in vier onderzoeksgebieden volwassen Grutto’s voorzien van kleurringen en is in de daaropvolgende jaren hun terugkeer naar het broedgebied bepaald. De schijnbare overleving (kans dat een vogel overleeft tot het volgende jaar en terugkeert naar het broedgebied) werd geschat met behulp van het programma MARK, waarbij gebruik werd gemaakt van het model van Burnham voor waarnemingen aan zowel levende als dode Grutto’s. Tegelijkertijd is de broedplaatstrouw bepaald in twee van deze gebieden door de afstand te bepalen tussen nesten van een zelfde individu in opeenvolgende jaren. In één gebied was de schijnbare overleving 0,93 (standaardfout 0,03), in de drie andere gebieden 0,81 (standaardfout 0,04). De overleving in de vier gebieden samen was 0,83 (standaardfout 0,03). Deze waarden zijn vergelijkbaar met waarden uit de jaren 1970 en 1980. De broedplaatstrouw was hoger in het gebied met de hoogste schijnbare overleving (geometrisch gemiddelde afstand tussen nesten in opeenvolgende jaren 49 m tegen 252 m in het gebied met de laagste schijnbare overleving). Dit wijst erop dat het verschil in schijnbare overleving kan zijn veroorzaakt door verschillen in de mate van emigratie. Onze resultaten wijzen erop dat de overleving van volwassen Grutto’s in de laatste 30 jaar niet is afgenomen en dat er dus geen reden is om aan te nemen dat de huidige populatieafname wordt veroorzaakt door een afgenomen overleving van de volwassen vogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]