Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Roodbergen M. & Klok C. (2008) Timing of breeding and reproductive output in two Black-tailed Godwit Limosa limosa populations in The Netherlands. ARDEA 96 (2): 219-232
Om beter te begrijpen waarom de Grutto Limosa limosa in Nederland in aantal achteruitgaat, hebben wij in de periode 2002–2005 het voortplantingssucces bepaald van twee Nederlandse broedpopulaties. Verder hebben wij bekeken hoe de productie van jongen samenhangt met de timing van het broeden. De jaarlijkse legdata (mediane waarden) varieerden van 12 tot 25 april, de uitkomstdata van 11 tot 28 mei en beide verschilden significant tussen jaren. De legdata verschilden ook significant tussen gebieden. De dagelijkse overlevingskans van een nest nam toe met toenemende leeftijd en was afhankelijk van jaar en de interactie tussen jaar en gebied, maar niet van de datum waarop de eieren werden gelegd. Ook het aantal eieren dat uitkwam per succesvol nest was niet afhankelijk van de legdatum. De maximale kuikenoverleving (de schatting van het maximale aantal kuikens dat vliegvlug werd, gedeeld door het aantal uitgekomen kuikens) en de kans dat van een gezin minstens één kuiken vliegvlug werd, namen significant af met de datum van het uitkomen van de eieren. Dit resulteerde in een afname van het aantal jongen dat vliegvlug werd per nest met de legdatum. De kuikenoverleving was niet afhankelijk van de cumulatieve neerslagduur tijdens de opgroeifase, terwijl de minimale kuikenoverleving negatief gecorreleerd was met de cumulatieve minimum temperatuur tijdens de eerste week na uitkomen. Het aantal geproduceerde vliegvlugge jongen was in de meeste jaren te laag om te compenseren voor de sterfte van juveniele en adulte Grutto’s en was lager dan in voorgaande studies. Mogelijke proximate oorzaken voor de afname van de kuikenoverleving gedurende het seizoen worden besproken: individuele kwaliteit van de oudervogels, weerseffecten, voedselsituatie, predatie en maaibeheer.


[close window] [previous abstract] [next abstract]