Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Trnka A., Batáry P. & Prokop P. (2009) Interacting effects of vegetation structure and breeding patterns on the survival of Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus nests. ARDEA 97 (1): 109-116
Om te onderzoeken in hoeverre het broedsucces van de Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus afhangt van de structuur van de vegetatie, werd een vergelijking gemaakt tussen de overlevingskansen van nesten in twee verschillende vegetatietypes, de een gedomineerd door Riet Phragmites australis en de andere door Kleine Lisdodde Typha angustifolia. De stengels van Riet waren dunner en langer dan die van Lisdodde. De dichtheid van stengels in beide vegetatietypes was aanvankelijk gelijk, maar later in het broedseizoen was de dichtheid van Lisdoddes hoger dan van Riet. De nestbouw was 11 dagen eerder in het Riet dan in de lisdoddevegetatie, en de dichtheid aan nesten was in Riet hoger terwijl de nesten bovendien op een kleinere afstand van open water lagen. Echter, de overlevingskans van de nesten verschilde niet tussen beide vegetatietypes. Proeven met kunstnesten lieten zien dat de predatiekans in het Riet het hoogst was. De afdrukken in nepeieren van plasticine wezen erop dat grote vogels verantwoordelijk waren voor 74% van de predatie. De proeven met de kunstnesten toonden verder aan dat de nestoverleving afhing van de afstand tot het water en de diameter en dichtheid van de stengels. Maar deze kennis bleek weinig voorspellende waarde te hebben wanneer ze toegepast werd op de echte nesten. Dit was mogelijk het gevolg van het gedrag van de broedvogels om predatoren te verjagen of af te leiden. Ook subtiele verschillen tussen de manier waarop de kunstnesten waren opgehangen in vergelijking met echte nesten kunnen hierbij een rol gespeeld hebben.


[close window] [previous abstract] [next abstract]