Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kober K. & Bairlein F. (2009) Habitat choice and niche characteristics under poor food conditions. A study on migratory nearctic shorebirds in the intertidal flats of Brazil. ARDEA 97 (1): 31-42
Het tropische getijdengebied van het schiereiland BraganÁa in de staat ParŠ, BraziliŽ, ligt ongeveer 150 km ten zuidoosten van de Amazonedelta. Het schiereiland herbergt, ondanks de beperkte bodemfauna, grote dichtheden aan overwinterende en doortrekkende steltlopers. In 2001 en 2002 is een onderzoek uitgevoerd naar de habitatkeuze en de verspreiding van steltlopers over het gebied. De auteurs onderzochten wat het effect is van het beperkte voedselaanbod op de ruimtelijke verdeling en de nichevorming bij steltlopers. Ze vergeleken daartoe drie typen wadvlakten: een gebied met open wad (Ilha de Canelas), een besloten wad omgeven door mangrovebos (Furo Grande) en een deels open wadgebied aan de riviermonding van de Furo do Chato. De hoogste dichtheden aan steltlopers werden aangetroffen op het open wad van Ilha de Canelas waar de hoogste prooidichtheden aanwezig waren. In geen van de drie gebieden was er een verband tussen steltloperdichtheid en prooidichtheid of abiotische variabelen. Er konden twee foerageerstrategieŽn worden onderscheiden: Regenwulp Numenius phaeopus, Willet Catoptrophorus semipalmatus en Kleine Grijze Snip Limnodromus griseus foerageerden bij voorkeur in water of op nat wad langs de waterlijn, terwijl Kanoet Calidris canutus, Zilverplevier Pluvialis squatarola, Steenloper Arenaria interpres, Grijze Strandloper Calidris pusilla en Amerikaanse Bontbekplevier Charadrius semipalmatus voornamelijk op droogliggend wad werden waargenomen. Hoewel de voorkeuren voor waterdiepte of sedimenttype soortspecifiek waren, was er een sterkere overlap in foerageerniches dan in vergelijkbare studies. Deze resultaten zijn een aanwijzing dat in een situatie waarin de voedseldichtheid laag is, steltlopers concurrentie niet uit de weg kunnen gaan door te zich te verdelen over verschillende niches, maar gedwongen zijn van een breder aanbod van niches gebruik te maken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]