Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mullers R.H.E & Tinbergen J.M. (2009) Individual variation in parental provisioning behaviour predicts survival of Cape Gannet chicks under poor conditions. ARDEA 97 (1): 89-98
De aantallen Kaapse Jan van Genten Morus capensis nemen in alle broedkolonies aan de westkust van zuidelijk Afrika af, waarschijnlijk als gevolg van een afname van de hoeveelheid voedsel. De aanpassing in individueel gedrag aan wisselende omstandigheden kan inzicht geven in de mechanismen achter de populatieverandering. Wij hebben de relatie tussen ouderlijke broedzorg en het broedsucces van Kaapse Jan van Genten op het eiland Ichaboe (NamibiŽ) gedurende twee jaar met verschillende broedsucces bestudeerd. Het doel was de relatie tussen de broedzorg en de individuele verschillen in overleving tussen kuikens te bestuderen. In 2006/07 begonnen de ouders later met broeden en bezochten ze het nest minder vaak, wat een aanwijzing was dat de voedselbeschikbaarheid beperkt was. Binnen de jaren bestond er een verband tussen de groei en overleving van de kuikens en de mate van broedzorg door de ouders, maar er was geen verband met de lichaamsconditie van de ouders. Deze relaties bleven ook intact na het corrigeren voor seizoensvariatie. Individuele verschillen tussen jaren, binnen jaren, maar ook binnen perioden, zijn dus van belang in de bepaling van het broedsucces. Predatie, en niet verhongering, was de voornaamste reden voor de sterfte van de kuikens. Onder slechte omstandigheden lieten de Jan van Genten hun kuiken vaker alleen, wat tot gevolg had dat veel kuikens werden gepredeerd door Kelpmeeuwen Larus dominicanus. Onze interpretatie is dat voedselschaarste het gemiddelde broedsucces reduceert, en dat schaarste een grotere invloed op sommige ouders heeft dan op andere. Dergelijke verschillen kunnen belangrijke selectiekrachten zijn, die in geval van veranderende omstandigheden bepaalde fenotypen bevoordelen (en indien er genetische verschillen spelen ook micro-evolutie kan veroorzaken). Meer kennis omtrent de oorsprong van deze variatie tussen individuen is noodzakelijk om te voorspellen hoe veranderingen in de voedselbeschikbaarheid van invloed zijn op de populatiegrootte en populatiesamenstelling, zodat we deze vogels beter kunnen beschermen. Het blijft echter noodzakelijk om meer over de voedselsituatie te weten te komen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]