Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Choi C.Y., Gan X.J., Ma Q., Zhang K.J., Chen J.K. & Ma Z.J. (2009) Body condition and fuel deposition patterns of calidrid sandpipers during migratory stopover. ARDEA 97 (1): 61-70
In China pleisteren grote aantallen steltlopers die tussen het broedgebied in Noordoost-AziŽ en Alaska en het overwinteringsgebied in Oost-AziŽ en AustraliŽ trekken. Over de precieze betekenis van de Chinese pleisterplaatsen binnen de jaarcyclus van steltlopers is nog betrekkelijk weinig bekend. Het onderhavige onderzoek, uitgevoerd in Chongming Dongtan, een belangrijk wetland aan de oostkust van China, spitste zich toe op een vergelijking van lichaamsconditie en snelheid van aanleg van lichaamsreserves tussen een vijftal steltlopersoorten. Twee soorten, de Grote Kanoet Calidris tenuirostris en Kanoet C. canutus, zijn langeafstandstrekkers die tussen Chongming Dongtan en AustraliŽ een afstand overbruggen van ruim 5000 km. De andere drie soorten leggen minder grote afstanden af en overwinteren in de regio, te weten de Roodkeelstrandloper C. ruficollis, Taigastrandloper C. subminuta en de Bonte Strandloper C. alpina. De waargenomen verschillen tussen de soorten in lichaamsconditie en snelheid waarmee reserves werden aangelegd in Chongming Dongtan, kwamen overeen met de verwachting: langeafstandstrekkers leggen meer reserves aan dan vogels die slechts een korte afstand afleggen. Omdat de Bonte Strandloper in het voorjaar meer reserves aanlegt dan in het najaar, wordt verondersteld dat de voorjaarstrek begint met een forse sprong over de Gele Zee richting het broedgebied.


[close window] [previous abstract] [next abstract]