Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Krijgsveld K.L., Akershoek K., Schenk F., Dijk F. & Dirksen S. (2009) Collision risk of birds with modern large wind turbines. ARDEA 97 (3): 357-366
Het aantal aanvaringen onder vogels met moderne, grote 1,65 MW windturbines is gedurende drie maanden in de herfst en winter onderzocht in een drietal windparken in Nederland. Het aantal slachtoffers was gemiddeld 0,08 vogels per turbine per dag (range 0,050,19), na correctie voor vindkans en verdwijnsnelheid van slachtoffers. Het aanvaringsrisico (het aantal slachtoffers in relatie tot het aantal vogels dat door het windmolenpark vliegt), was gemiddeld 0,14% en varieerde tussen 0,01% voor s nachts trekkende vogels en 0,16% voor lokale, s nachts actieve vogels. In absolute aantallen was het aanvaringsrisico vergelijkbaar met dat van de oudere generatie, lagere windturbines (0,06-0,28%) die een kleiner rotoroppervlakte hebben. Het risico was echter drie keer zo laag als verwacht op basis van de grotere rotoroppervlakte en de grotere hoogtespreiding van de moderne turbines. Een groot deel van de aanvaringsslachtoffers betrof dagactieve en lokale vogels die in het gebied foerageerden. De vliegintensiteit van deze groep vogels zou daarom tevens meegenomen moeten worden in berekeningen van aanvaringsslachtoffers, naast die van nachtelijke trekvogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]