Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sunde P., Odderskær P. & Storgaard K. (2009) Flight distances of incubating Common Buzzards Buteo buteo are independent of human disturbance. ARDEA 97 (3): 369-372
Buizerds Buteo buteo kregen in Denemarken pas in 1967 bescherming. Tot die tijd mocht er op de soort worden geschoten. In het onderhavige onderzoek wordt de vluchtafstand van broedende Buizerds bekeken in relatie tot omgevingsvariabelen die met de aanwezigheid van mensen samenhangen. De verwachting was dat Buizerds die broeden in dicht met mensen bevolkte gebieden, mits niet vervolgd, een grotere tolerantie (kortere vluchtafstand) tegenover mensen zouden hebben dan in dunbevolkte gebieden. Het onderzoek werd uitgevoerd in het zuidoosten van Jutland, een overwegend agrarisch gebied waar 16% van de oppervlakte bedekt is met houtwallen, bosjes en bossen. Mensen bereiken er een gemiddelde dichtheid van 134 per km², Buizerds een gemiddelde dichtheid van 0,42 paar per km². De vluchtafstand werd in 2007 en 2008 bij 213 bezette nesten bekeken door vanaf een afstand van 200 m rustig op het nest af te lopen tot de broedende vogel opstond of wegvloog. De resterende afstand tot het nest is de vluchtafstand genoemd. De meest rille Buizerds vlogen op zodra de waarnemer op 200 m afstand van het nest was, 60% van de broedvogels zat nog op het nest op het moment waarop de waarnemer op 100 m genaderd was, 40% wanneer de waarnemer op 50 m was en 14% tot de nestboom was bereikt. Hoewel de nesten in zeer uitlopende landschappen waren gelegen en de menselijke dichtheid eveneens sterk varieerde, hield geen van de gemeten variabelen verband met de vluchtafstand. Omdat de nesten hooguit tweemaal per broedseizoen kort (enkele minuten) werden bezocht zonder erbij te klimmen, is gewenning aan mensen (via onderzoekers) onwaarschijnlijk. Omdat naar nesten is gekeken, en niet naar individueel herkenbare vogels, blijft vaststelling van eventuele gewenning lastig. Aan de andere kant hielden nestelende Buizerds in dit gebied in de afgelopen 34 jaar consequent minstens 40–50 m afstand tot wegen en paden. Dit zou erop kunnen wijzen dat het waargenomen vluchtpatroon een goede afspiegeling is van wat Buizerds in dit type landschap bij deze mensendichtheid hebben geleerd te tolereren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]