Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Abt K. & Konter A. (2009) Survival rates of adult European grebes (Podicipedidae). ARDEA 97 (3): 313-321
Om de overleving van futen (Podicipedidae) te schatten werden de ringvondsten uit een groot aantal Europese landen verzameld. Voor de Fuut Podiceps cristatus (433 terugmeldingen), Geoorde Fuut P. nigricollis (95) en de Dodaars Tachybaptus ruficollis (295) was het aantal terugmeldingen (verzameld over een tijdsbestek van 57 jaren) voldoende voor een dergelijke schatting. Om te kijken of de overlevingsschattingen realistisch waren, werd de overleving ook geschat aan de hand van een simpel populatiemodel met literatuurgegevens over populatiegroei, jongenproductie en de leeftijd waarop de vogels met broeden beginnen. Bij de Fuut bleek de geschatte jaarlijkse overleving na het derde levensjaar toe te nemen. Een dergelijke trend lijkt onwaarschijnlijk en is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat ringvondsten van jonge vogels (om welke reden ook) oververtegenwoordigd waren. Bovendien leverden de terugmeldingen een schatting op van een overleving van 0,66. Dit bleek te laag om de waargenomen groei van de Europese populatie te verklaren. Een schatting van de overleving op grond van terugmeldingen van Futen van 4 jaar en ouder (0,75) bleek goed in overeenstemming te brengen met het populatiemodel. De ringgegevens van de Geoorde Fuut wezen op een overlevingskans van 0,63. Dit was een lichte onderschatting in vergelijking met het populatiemodel. Een onderschatting van de overleving kan veroorzaakt zijn door het feit dat veel van de Geoorde Futen waren geringd met aluminiumringen, die een beperktere levensduur hebben dan stalen ringen. De overlevingskans van de Dodaars werd geschat op 0,60. Dit kwam goed overeen met de uitkomsten van het populatiemodel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]