Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Block B. (2009) Long-term research of population density and trends of Long-eared Owls Asio otus in Brandenburg, Germany. ARDEA 97 (4): 439-443
In de jaren 19842007 werd in een gebied van 5000 ha in Havelland (gelegen in Brandenburg, Duitsland) onderzoek gedaan naar de verspreiding en het voortplantingssucces van de Ransuil Asio otus. Territoriale uilen werden gekarteerd vanaf het eind van januari tot het eind van april. Tellingen van uitgevlogen jongen vonden plaats van half april tot in augustus. Ransuilen nestelden in bosjes met coniferen of in de verspreide bossen van het overwegend in cultuur gebrachte landschap. De uilen broedden vrijwel altijd in oude nesten van kraaiachtigen, en dan vooral in Grove Den. In totaal werden 867 broedpogingen vastgesteld, waarvan 335 (36,6%) succesvol waren met 1.468 uitgevlogen jongen. Gerekend over alle paren werden 1,57 jongen per nest grootgebracht, per succesvol paar waren dit 4,31 jongen. De gemiddelde populatiedichtheid over de 24 jaren bedroeg 72,7 broedparen per 100 km2. Over de hele onderzoeksperiode was er geen eenduidige trend zichtbaar in het aantal broedparen of in het aantal uitgevlogen jongen. Vanaf 1990, toen in een deel van het gebied overgestapt werd op biologische landbouw, nam het aantal uitgevlogen jongen toe. Het beheer van grasland dat er niet uitsluitend op gericht is om de landbouwproductie te verhogen is in Brandenburg een belangrijk onderdeel van beschermingsmaatregelen ten gunste van de Ransuil.


[close window] [previous abstract] [next abstract]