Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Denac K. (2009) Habitat selection of Eurasian Scops Owl Otus scops on the northern border of its range in Europe. ARDEA 97 (4): 535-540
In het onderhavige onderzoek wordt de habitatselectie door de Dwergooruil Otus scops in het midden van SloveniŽ onderzocht, waar de abiotische omstandigheden voor deze warmte- en droogteminnende soort suboptimaal zijn. In mei en juni 2004Ė06 werden gegevens over het aantal en de verspreiding van roepende mannetjes verzameld door middel van het afspelen van de roep van deze uilensoort. In totaal werden 137 roepende mannetjes geteld. Het habitat binnen een cirkel met een straal van 250 m rond elke roepplek werd vergeleken met het habitat op 136 plekken die niet door uilen waren bezet. In elke cirkel werd het habitat op basis van 14 variabelen gekarakteriseerd. Het voorkomen van Dwergooruilen bleek positief gecorreleerd te zijn met het aantal windsingels en zwak negatief met de oppervlakte aan bosjes en bebouwing. De Dwergooruil had een voorkeur voor plekken met relatief veel boomgaarden die nog op een traditionele wijze worden bewerkt, windsingels, bosschages, niet-intensief bewerkte graslanden en productiebos. Aangelegd productiebos werd alleen in 2005 bezet, toen het aantal roepende mannetjes erg hoog was. In dit habitat werden alleen ongepaarde vogels aangetroffen. Mogelijk betrof het hier onervaren of laat aangekomen vogels die naar marginale plekken waren verdrongen. Als beschermingsmaatregelen die nodig zijn om de Dwergooruil langs de noordkant van het verspreidingsgebied te behouden worden genoemd: (1) behoud en onderhoud van traditioneel bewerkte boomgaarden en van losstaande bomen op erven, (2) renovatie van oude huizen en omringende boerenerven en het voorkomen van verdichting van bebouwing, (3) beschermen en herstellen van windsingels, (4) stimuleren van niet-intensief bewerkt grasland en (5) afremmen van het verbouwen van akkergewassen en het beperken van het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]