Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Holsegård-Rasmussen M.H., Sunde P., Thorup K., Jacobsen L.B., Ottesen N., Svenne S. & Rahbek C. (2009) Variation in working effort in Danish Little Owls Athene noctua. ARDEA 97 (4): 547-554
Vliegen is een dure activiteit voor een vogel en zal dan ook alleen plaatsvinden als het optimaal bijdraagt tot het doel waarvoor het wordt uitgevoerd. Met dit in het achterhoofd bestudeerden we met behulp van telemetrie de nachtelijke activiteit van Steenuilen Athene noctua in Denemarken. De soort neemt hier al minstens dertig jaar in aantal af en wordt nu met uitsterven bedreigd. Het onderzoek is gebaseerd op 143 uurwaarnemingen van broedvogels en 274 uurwaarnemingen van niet-broedvogels (27 vogels, 14 territoria). Als maat voor de geleverde vlieginspanning is de som van de lineaire afstand tussen opeenvolgende telemetrische bepalingen (MFD) genomen. De MFD bleek het grootst in de periode dat er jongen in het nest waren. Mannetjes legden in deze fase langere afstanden af dan vrouwtjes en rustten minder vaak. Dit duidt erop dat de mannetjes ook na het uitkomen van de eieren meer voedsel naar het nest brengen dan de vrouwtjes. Niet-broedende uilen waren in 13% van alle uurwaarnemingen niet actief. De kans op inactiviteit nam met hevige regenval toe. De vogels waren het minst actief rond middernacht. Buiten het broedseizoen was de MFD van actieve uilen het grootst in maart en het kleinst in december. Dit patroon weerspiegelt wellicht een seizoensmatige variatie in energiebehoefte en sociale activiteit van de vogels. Buiten het broedseizoen was de geleverde inspanning van mannetjes aanzienlijker groter dan van vrouwtjes en het hoogst aan het begin en aan het einde van de nacht. Het verschil tussen de geslachten zou kunnen samenhangen met de geringere vliegkosten van de vrouwtjes als gevolg van hun lagere lichaamsgewicht.


[close window] [previous abstract] [next abstract]