Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Barshep Y., Minton C., Underhill L.G. & Remisiewicz M. (2011) The primary moult of Curlew Sandpipers Calidris ferruginea in North-western Australia shifts according to breeding success. ARDEA 99 (1): 43-51
Krombekstrandlopers Calidris ferruginea ruien hun vleugelpennen na aankomst in de overwinteringsgebieden. Dit zou kunnen inhouden dat deze rui niet wordt beÔnvloed door de situatie in de broedgebieden. Om dit te onderzoeken volgden de auteurs de jaarlijkse en geslachtgebonden variatie in de start en de duur van de rui van Krombekstrandlopers tijdens hun overwintering in het noordwesten van AustraliŽ en vergeleken vervolgens deze parameters met het aandeel eerstejaars vogels in de populatie. Gemiddeld begon de rui op 18 september en duurde 129 dagen. Er werd tussen jaren geen variatie gevonden in de duur van de rui. Binnen het jaar was de veergroei lineair. De start van de rui correleerde met het percentage eerstejaars vogels in de populatie. De gemiddelde startdatum was in jaren met een goed broedsucces 25 september en in jaren met een slecht broedsucces 15 september. Voor mannen was het verschil tussen goede en slechte jaren gemiddeld vijf dagen, terwijl vrouwen na een slecht broedseizoen elf dagen eerder ruiden dan na een goed broedseizoen. Na een slecht broedseizoen vertrekken Krombekstrandlopers eerder uit de broedgebieden. Dit zou de gevonden relatie tussen broedsucces en de timing van vleugelrui in het overwinteringsgebied kunnen verklaren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]