Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Braby J., Braby S.J., Braby R.J. & Altwegg R. (2011) Immature survival and age at first breeding of Damara Terns: conservation from a non-breeding perspective. ARDEA 99 (2): 185-190
De Damarastern Sterna balaenarum broedt in zuidelijk Afrika (vooral in Namibi) en overwintert 4000 km noordelijker langs de kust van West-Afrika. De soort wordt bedreigd door habitatvernietiging en verstoring van de broedplaatsen. Door vogels op het nest te vangen en vervolgens te ringen kon de jaarlijkse overleving worden vastgesteld. De overleving van oude vogels was 0,87 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,730,94). Voor vogels die als nestjong waren geringd, lag de jaarlijkse overleving tot het moment van broeden op 0,59 (0,480,68). Deze schatting is inclusief de periode dat de vogels nog niet vliegvlug waren, omdat de vogels geringd werden op een gemiddelde leeftijd van 4,7 dagen. De schatting houdt geen rekening met vogels die in andere broedkolonies zijn gaan broeden. De werkelijke overleving moet dus hoger zijn geweest. Na het uitvliegen lieten de sterns zich twee jaar of langer niet zien. Vermoedelijk bleven de jonge vogels in het overwinteringsgebied tot het jaar waarin ze begonnen te broeden. In overeenstemming met andere soorten broedden de eerste vogels pas na drie jaar (27% van de vogels die toen nog in leven waren). Na vier jaar broedden alle nog in leven zijnde vogels. Om de Damarastern adequaat te beschermen is dus ook bescherming in het overwinteringsgebied noodzakelijk.


[close window] [previous abstract] [next abstract]