Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kasahara S., Yamaguchi Y., Mikami O.K. & Ueda K. (2014) Ringmussen Passer montanus verijderen eieren uit nesten van soortgenoten. ARDEA 102 (1): 47-52
Infanticide, het opzettelijk doden van eieren of jongen door soortgenoten, is van verschillende vogelsoorten bekend. De voordelen voor de dader zijn vaak gekoppeld aan competitie om schaarse bronnen, zoals voedsel of nestplaatsen. Bovendien komen vrouwtjes die het slachtoffer zijn, weer beschikbaar voor een volgende reproductieve cyclus, al dan niet weer met de dader. Dit gedrag werd in centraal Honshu, Japan, onderzocht bij Ringmussen Passer montanus, die daar de niche bezetten van de Huismus P. domesticus (ontbreekt in Japan). De soort heeft recent een afname te zien gegeven. De deels gekleurringde onderzoekspopulatie bewoonde nestkasten die zo dicht in elkaars nabijheid waren geplaatst dat ze een losse kolonie vormden. De nesten werden regelmatig gecontroleerd en gemonitord met videocamera’s (in en buiten het nest). In 2011 en 2012 werden op een totaal van 68 broedpogingen vijf gevallen van infanticide vastgesteld (alle in de eifase), waaronder één waarschijnlijk geval. In drie van de vijf gevallen volgde een nieuwe broedpoging in dezelfde nestkast: tweemaal door de dader (die dus profiteerde van zijn actie) en eenmaal door onbekende Ringmussen. Infanticide lijkt deels samen te hangen met de broeddichtheid (vaker infanticide bij een hogere dichtheid), wat in het tweede jaar ook in deze studie zichtbaar werd. De afname van de Ringmus in Japan wordt in verband gebracht met een verminderend aanbod aan nestgelegenheid door veranderingen in de wijze van stedenbouw. De betrekkelijk hoge mate van infanticide – zeker indien er minder hernieuwde nestelpogingen plaatsvinden dan er oorspronkelijk aan nesten actief waren – kan daar mede een rol in hebben gespeeld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]