Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ntiamoa-Baidu Y., Nuoh A.A., Reneerkens J. & Piersma T. (2014) Population increases in non-breeding Sanderlings in Ghana indicate site preference. ARDEA 102 (2): 131-137
In de laatste jaren is de populatie Drieteenstrandlopers Calidris alba die gebruikmaakt van de Oost-Atlantische trekroute sterk gegroeid. De tellingen die de afgelopen twintig jaar maandelijks langs alle voor Drieteenstrandlopers geschikte gebieden langs de 550 km lange kust van Ghana zijn gehouden, laten die groei duidelijk zien. Het gemiddelde aantal per maand nam met bijna een factor vier toe, van ca. 1350 tot 4850 individuen. De grootste aantallen werden tijdens de najaarstrek (september–oktober) geteld. Ook de herfstpiek groeide gedurende de onderzoeksperiode sterk, van ca. 2900 tot 8500. Tijdens deze ongekend sterke populatiegroei raakten bepaalde gebieden langzaam vol en werden vogels gedwongen om andere, kennelijk minder geprefereerde, locaties op te zoeken. De aantallen Drieteenstrandlopers in de gebieden die al in het begin van het onderzoek de meeste vogels herbergden, groeiden namelijk minder hard dan gebieden die aanvankelijk gemeden werden. Dat patroon wordt het ‘buffer-effect’ genoemd, een bekend theoretisch principe in de ecologie waar tot nog toe maar een handjevol studies empirisch bewijs voor hebben geleverd. De door Drieteenstrandlopers meest geprefereerde locatie was het strand bij het dorp Esiama, waar de vogels voornamelijk de hoge dichtheden aan de kleine tweekleppige Donax pulchellus als voedselbron benutten. Ondanks dat dit strand door een aanzienlijk deel van de totale populatie Drieteenstrandlopers wordt gebruikt, geniet het momenteel geen enkele bescherming.


[close window] [previous abstract] [next abstract]