Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rey P.J. (1993) The role of olive orchards in the wintering of frugivorous birds in Spain. ARDEA 81 (2): 151-159
De dichtheid van vruchtenetende vogels in olijfgaarden in het zuiden van Spanje werd onderzocht en vergeleken met die van andere habitats met vlezige vruchten, vooral verwilderde olijfstruwelen en de natuurlijke struwelen van het Middellandse-Zeegebied. In alle habitats komen tijdens het winterseizoen (november - februari) tamelijk hoge dichtheden voor (Tabel 1, Fig. 1). De dichtheid en de soortendiversiteit waren het hoogste in natuurlijke struwelen, gevolgd door de verwilderde olijfstruwelen. In de gecultiveerde olijfgaarden waren dichtheid en soortendiversiteit relatief laag (Tabel 3) en werd een sterke dominantie geconstateerd van enkele middelgrote soorten, met name Zanglijster en Zwartkop. Niettemin kunnen de gecultiveerde olijfgaarden, door hun hoge vruchtproductie, en de enorme omvang van het areaal in zuidelijk Europa en noordelijk Afrika, beschouwd worden als een zeer belangrijk overwinteringgebied voor diverse vruchtenetende zangvogels. Voor een nadere analyse van het voorkomen van vruchtenetende vogels in diverse habitats in Spanje werd gebruik gemaakt van factoranalyse. Dit is een statistische techniek om zichtbaar te maken welke factoren de dichtheid en soortensamenstelling bepalen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]