Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bellebaum J. & Mädlow W. (2015) Survival explains sex ratio in an introduced Mandarin Duck Aix galericulata population. ARDEA 103 (2): 183-187
Bij volwassen eenden valt de geslachtsverhouding in het voordeel van mannetjes uit. Verondersteld wordt dat dit het gevolg is van een hogere mortaliteit van vrouwtjes tijdens het broeden. In een populatie van geïntroduceerde Mandarijneenden Aix galericulata in Berlijn en Potsdam (Duitsland) bedroeg het aandeel mannetjes bij volwassen vogels 65% (95%-betrouwbaarheidsinterval: 64–67%). De jaarlijkse schijnbare overleving van 163 vogels die van kleurringen waren voorzien, was tussen 2003 en 2012 65% (55–76%) voor eerstejaars mannetjes, 66% (60–72%) voor volwassen mannetjes, 47% (25–69%) voor eerstejaars vrouwtjes en 57% (48–66%) voor volwassen vrouwtjes. De mortaliteit van vrouwtjes was, in tegenstelling tot die van de mannetjes, het hoogst tijdens het broedseizoen. Een Lesliematrix model, gebaseerd op het voortplantingssucces en de overlevingskansen in de onderzochte populatie, schatte dat 58% van de eerstejaars populatie uit mannetjes bestond en 67% van de volwassen vogels (64% als beide leeftijdsklassen worden gecombineerd). De overeenkomst tussen de gemeten geslachtsverhouding van volwassen eenden en de modeluitkomsten gebaseerd op de overleving, suggereert dat het grotere aandeel mannetjes in de populatie van volwassen eenden volledig kan worden verklaard door verschillen in overleving.


[close window] [previous abstract] [next abstract]